Adatkezelési Tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, hogy jelen Tájékoztatót olvassa el figyelmesen! Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, ill. jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük, forduljon adatvédelmi képviselőnkhöz.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) GDPR, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Adatkezelő

Bovirex Kft.

Az adatkezelő címe

8500 Pápa, Korona u. 55.

Az adatkezelő képviselője:

Az adatkezelő elérhetőségei

https://bovirex.hu

adatvedelem@bovirex.hu

A kezelt személyes adatok köre hírlevél feliratkozás esetén

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

A hírlevélre történő feliratkozásnál megadott személyes adatok

Név, e-mail cím

Marketing célú megkeresés, rendezvénnyel kapcsolatos információkról tájékoztatás küldése

Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése alapján Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig*

Ajánlatkérés kezelése
A Szervezet központi email címére vagy valamely kolléga személyes email címére érkező kérdése, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása. Név e-mailcím, telefon, IP címek

Ajánlatkérés kezelése

Jogos érdek, adatkezelő jogos érdeke a szerződés előtti kapcsolattartás adatainak nyilvántartása

Az adatkezelés kezdetétől számított egy év, vagy az érintett tiltakozásáig.

A számla kiállításához, valamint teljesítés igazolásához kapcsolódó dokumentumok. Név, cím, bankszámlaszám

Számla kiállítása

Jogszabályi kötelezettség

nyolc év

Szálláshely tevékenységhez kötött, idegenforgalmi adó bevalláshoz kezelt adatok köre. Név, cím, igazolvány/útlevél szám

Idegenforgalmi adó nyilvántartás

Jogszabályi kötelezettség

nyolc év

Egyedi vevői igények, kérések biztosításához szükséges adatkezelés. Név, cím, igazolványszám, telefon, e-mail cím

Egyedi vevői igények kiszolgálásához szükséges adatkezelés

Jogos érdek, az egyedi igények nyilvántartása

Az érintett tiltakozásáig

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések kezelése, a kapcsolattartó fél adatainak nyilvántartása, meghatalmazottak nyilvántartása és ezek napra készen tartása. Név, cím, telefon, e-mail

Szerződések kezelése

Jogos érdek a kapcsolattartó személyes adatai nyilvántartása, kezelése

Teljesítést követő 5 év, vagy az érintett tiltakozásáig.

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó postai küldemények és szolgáltatások nyilvántartása. Név, cím, telefon, e-mail

Postakezelés, küldeménykezelés

Jogos érdek, a kapcsolattartó személy adatait kezelni

Az adatkezelés kezdetétől számított egy öt év, vagy az érintett tiltakozásáig.

Beérkező és kimenő hívások, foglaltság esetén elutasított telefonszámok nyilvántartása. Telefonszám

Telefonos kapcsolattartás

Jogos érdek kapcsolatot teremtők adatainak kezelése a szolgáltatások teljesítéséhez.

Az adatkezelés kezdetétől számított egy öt év, vagy az érintett tiltakozásáig.

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés. Név, cím, e-mail cím, egyedi azonosító

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés.

Jogszabályi kötelezettség

Nem selejtezendő

Google Analytics
A weboldal látogatottsági adatait méri, melyben a továbbított a adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak IP Cím

Az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása.

Jogos érdek

Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.

    

* Hozzájárulását az adatvedelem@bovirex.hu címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor visszavonhatja.

 

Az adatokat megismerhetők köre

Az adatok kezelésére, feldolgozására a hotelbonvino.hu honlap üzemeltetői és a Bovirex Kft. jogosult. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban történik. Honlapunkon kötelezően kitöltendő adatokat * csillag megjelenítéssel jelöljük.

Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatok kerültek rendszerünkbe, az adatok törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta, vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a „Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatásban” megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A felvételeket az adatkezelő a „Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatásban” megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi felelős és az ügyvezető igazgató férhet hozzá. Az érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben az Adatvédelmi felelősnek írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintésről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol.

Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható. A érintettnek az Adatvédelmi Managernél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1 évig tárol.

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezelési tevékenység során nem alkalmazunk profilalkotást.

Adattovábbítás

Adatfeldolgozó(k):

Hírlevélküldés adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása kapcsán nem veszünk igénybe adatfeldolgozót, személyes adatot nem adunk tovább.

Nincs

Címzett(ek):

Nincs

Közös adatkezelő(k):

Nincs

 

Integritás és bizalmas jelleg

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel – biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

Önt megillető jogok

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasztétel és Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat.

 

Adatvédelmi Tisztviselő:

Név: _____________________

Email: adatvedelem@bovirex.hu

Postacím:

Bovirex Kft.

8500 Pápa, Korona u. 55.

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu