General Terms and Conditions

The scope of general terms and conditions

 

 1. The present General Terms and Conditions (hereinafter: „GTC”) are the standard contract terms applying to the goods delivered and / or sold by BOVIREX Commercial and Service Limited Liability Company (headquarters: H-8500 Pápa, Korona utca 55. Hungary, company registration number: 19-09-503755, tax number: 11528184-2-19, VAT number: HU11528184, hereinafter referred to as „Bovirex Ltd.” or „Supplier”) and commercial activities relating thereto.

Our deliveries and / or sales are made solely in accordance with these terms and conditions, we do not accept the conflicting, different terms and conditions of our Customers, exclusively when we have approved their validation in writing.

 1. Bovirex Ltd. ensures that the GTC are available and can be viewed on its website.

 

Conclusion of contract, order, order confirmation

 1. Our offers – in terms of quantity, price and delivery date – shall be without obligation.
 2. The quantity, price and delivery date stated in the offer may be modified by the Supplier with regard to opportunities of delivery.
 3. An agreement shall be established only with the written (stamped and signed) confirmation of both parties.
 4. By signing the agreement, the Customer accepts the conditions contained therein as well as present GTC.
 5. The Supplier shall prepare an individual agreement on each occasion, whether it is a case-by-case or a continuous delivery.
 6. Verbal agreements and possible subsequent amendments to the contract shall only be valid if they have been confirmed in writing by both parties.

 

Fulfilment –  Delivery

 1. The Customer is obliged to take over the goods both in quantity and quality during handover-takeover, confirm the accompanying shipping documents (CMR, domestic delivery note) and send them to the Supplier within 1 workday (scanned in e-mail and/or by post).
 2. The risk of hazard shall pass from the Supplier to the Customer during handover-takeover – at the time and place thereof. The Customer shall be liable for any possible damage to the goods after takeover. Passage of risk of hazard can take place at the Customer’s premises but even at the Supplier’s premises in case the transaction is arranged on basis “ex works”.
 3. The discrepancy in quantity observed during the receipt of goods must be indicated by the Customer on the accompanying shipping documents.
 4. Owing to the nature of the goods sold by the Supplier, a certain deviation (+/- 10%) of the weight, guiding weight indicated in the agreement is acceptable.
 5. Verbal notification of any defects observed during the receipt of the goods shall not be sufficient, the Customer must indicate the problem also in writing in each case.
 6. In case of a quality defect experienced during the receipt of goods, the Customer must immediately contact the Supplier’s representative and notify them of the problem. In the event that the Customer takes over the goods and further quality problem appears owing to hidden defects, Point 7 in paragraph Fulfilment – Delivery shall apply. In case the Customer does not take over the goods, they are obliged to issue a protocol about the quality complaint and send it to the Supplier.
 7. In the event of hidden defect after receipt of goods, the Customer must notify the Supplier’s representative immediately after noticing the defect. The processing of the goods must be suspended and the goods must be stored at an appropriate temperature – until the complaint is closed. In case the Customer continues to process the goods after noticing the quality defect, the Supplier is not obliged to consider the complaint accepted.
 8. The Customer is obliged to store the objected goods at temperature of 0 – 4°C in case of chilled goods and at -18°C in case of frozen products until closing the complaint.

 

Fulfilment – Payment

 1. The Supplier shall issue an invoice based on the delivery note confirmed and sent by the Customer and based on the terms and conditions set out in the Agreement.
 2. The Supplier shall send the invoice to the Customer within 15 workdays after the fulfilment. (In case the shortness of the payment term requires, a scanned invoice shall be sent by e-mail).
 3. The Customer shall transfer the value of the goods to the Supplier within the payment term indicated in the invoice.
 4. In case of payment delay, the Supplier is entitled to charge a default interest and hand over its claims to a claim management insurance company.
 5. The delivered goods shall remain in the property of the Supplier until the Customer fulfils its entire financial obligations related to the given transaction.
 6. The Customer shall not acquire property right in the event that the goods are processed before the payment deadline. In this case the Supplier shall acquire the right of joint-property. The extent of the right of joint-property is proportional to the other products processed.

Miscellaneous

 1. The Supplier shall not be liable for any damages caused by force majeure or by any reason beyond the Supplier’s control (epidemiological diseases, traffic obstruction, strike, natural disaster … etc.).
 2. The Supplier and Customer shall mutually keep the terms and conditions in the agreement and the business information between each other as secret, especially towards third parties.
 3. In matters not regulated in the GTC, Act IV of 1959 on the Civil Code shall prevail.

 

The managing director of the company:

Borbély Imre

Általános Szerződési Feltételek

 

Általános szerződési feltételek hatálya

 

 1. Jelen Általános Szeződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a „BFS-Trade” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8500 Pápa, Korona utca 55. cégjegyzékszám: 19-09-515889, adószám: 24178590-2-19, közösségi adószám:HU24178590, a továbbiakban „BFS-Trade Kft.” vagy „Szállító”) által szállított és/vagy értékesített árukra és az azokkal kapcsolatos kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó általános szerződési feltételek.

Szállításaink és/vagy értékesítéseink kizárólag ezen szerződési feltételek szerint történnek, Megrendelőink ezzel ellenkező, eltérő szerződési feltételeit nem fogadjuk el, kizárólag akkor, ha írásban az érvényesítését jóváhagytuk.

 1. A Bovirex Kft. biztosítja, hogy honlapján az ÁSZF elérhető, megtekinthető.

 

Szerződéskötés, megrendelés, megrendelés visszaigaolás

 

 1. Ajánlataink – mennyiség, ár és szállítási idő tekintetében – kötelezettség nélküliek.
 2. A Szállító az ajánlatban szereplő mennyiséget, árat, szállítási időt a szállítási lehetőségek tekintetében módosíthatja.
 3. Megállapodás csak – mindkét fél – írásbeli visszaigazolásával (lebélyegzett, aláírt) jön létre.
 4. A megállapodás aláírásával a Megrendelő elfogadja az abban szereplő feltételeket és jelen ÁSZF-et is.
 5. A Szállító minden alkalommal egyedi megállapodást készít, akár eseti, akár folyamatos a szállítás.
 6. A szóbeli megállapodások és az esetleges utólagos szerződésmódosítások csak akkor érvényesek, ha ezek -mindék fél által – írásban is visszaigazolásra kerültek.

 

Teljesítés – szállítás

 

 1. Megrendelő az árut az átadás-átvétel során köteles mennyiségileg és minőségileg is átvenni, a szállítást kísérő dokumentumokat (CMR, belföldi szállítólevél) leigazolni, azokat 1 munkanapon belül megküldeni a Szállítónak (emailben szkennelve és/vagy postai úton).
 2. Az átadás-átvétel során – annak időponjában és helyén – a kárveszélyviselés átszáll a Szállítóról a Megrendelőre. Az áruban bekövetkezett esetleges károkért az átadást követően a Megrendelő felel. Kárveszély átszállása lehet a Megrendelő telephelyén, de akár a Szállító telephelyén is, amennyiben telephelyi átadással történik az üzlet.
 3. Az áruátvétel során tapasztalt mennyiségi eltérést a Megrendelőnek a szállítást kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni.
 4. A Szállító által értékesített áruféleségek jellegéből kifolyólag a megállapodáson szereplő súly, irányadó súly, bizonyos mértékű eltérés elfogadható (+/- 10%).
 5. Az áruátvétel során tapasztalt bámely hiba szóbeli bejelentése nem elegendő, a Megrendelőnek minden esetben írásban is jeleznie kell a problémát.
 6. Az áruátvétel során tapasztalt minőségi hiba esetén a Megrendelőnek haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a Szállító képviselőjével és jeleznie kell a problémát. Amennyiben az árut átveszi és további rejtett hibából eredő minőségi probléma felmerül, úgy a Teljesítés – szállítás bekezdés 7. pontjában megfelelően kell eljárni. Amennyiben nem veszi át az árut, úgy a minőségi kifogás jegyzőkönyvet köteles elkészíteni és eljuttatni a Szállító részére.
 7. Az áruátvételt követően rejtett hiba esetén, a Megrendelőnek a hiba észrevételét követően haladéktalanul értesítenie kell a Szállító képviselőjét. Az áru feldolgozását – a reklamáció lezárásáig – fel kell függesztenie és megfelelő hőfokon tárolnia. Amennyiben a megrendelő a minőségi hiba észrevételét követően tovább folytatja az áru feldolgozását, úgy a Szállító nem köteles elfogadottnak tekinteni a reklamációt.
 8. A Megrendelő a kifogásolt termékeket előhűtött áru esetén 0-4°C, fagyasztott termékek esetén -18°C köteles tárolni a reklamáció lezárásáig.

 

 

Teljesítés – fizetés

 

 1. A Szállító a Megrendelő által leigazolt és megküldött szállítólevél, valamint a Megállapodáson szereplő feltételek alapján számlát állít ki.
 2. A Szállító a számlát a teljesítést követően 15 munkanapon belül eljuttatja a Megrendelőhöz. (Amennyiben a fizetési futamidő rövidsége megköveteli, úgy emailben szkennelt számlát küld).
 3. A Megrendelő a számlán szereplő fizetési futamidőn belül az áru ellenértékét átutalja a Szállító részére.
 4. Fizetési késedelem esetén a Szállító jogosult késedelmi kamat felszámítására, valamint a követeléseit átadni követeléskezelő biztosítótársaságnak.
 5. A leszállított áru a Szállító tulajdonában marad mindaddíg, míg a Megrendelő az adott ügylethez kapcsolódó teljes pénzügyi kötelezettségét nem teljesíti.
 6. A Megrendelő nem szerez tulajdonjogot, amennyiben az áru a fizetési határidő lejárata előtt feldolgozásra kerül. Ebben az esetben a Szállító társtulajdon jogot szerez. A társtulajdon jog mértéke arányos a feldolgozott egyéb más termékekkel.

 

Egyéb

 

 1. Vis maior, illetve a Szállítón kívüli ok (járványügyi megbetegedések, közlekedési akadály, sztrájk, természeti csapás, stb…) miatt beközetkezett károkért a Szállító nem felelős.
 2. A Szállító és a Megrendelő a megállapodásban szereplő feltételeket, valamint az egymás közötti üzleti információkat kölcsönösen, különösen harmadik féllel szemben titokban tartja.
 3. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény az irányadó.

 

A társaság ügyvezetője:

Borbély Imre